Mộng Chẳng Thành

Tác giả:

Tôi nghe em nói lời thơ đó
Để nhớ hoàng hôn vương mắt em
Tôi đi xa bến từ hôm nọ
Khiến nắng trời thu chẳng rọi thềm

Bây giờ nắng nhẹ để vàng hanh
Áo trắng ngày xưa rũ chiến tranh
Từng bước Paris thèm điếu thuốc
Sương đẫm chiều nay mộng chẳng thành !!

Hương Việt

Thảo luận cho bài: "Mộng Chẳng Thành"