Mộng cũ

Tác giả:

Tình đổi tiền quầy tim xưa đóng cửa
Mộng cũ dăm đồng âm phủ gió xua

Thảo luận cho bài: "Mộng cũ"