Mộng du

Tác giả:

Lang bạt mùa đi
Lối xanh đưa tiễn
Lá vàng không hẹn
Hết xuân chẳng về

Tìm quên nơi đâu
Sông dài núi thẳm
Tóc ai cùm xích
Mắt nào hầm giam

Đường chen tiếng xe
Mồ hôi tầm tã
Đom đóm tha ma
Giường xanh đêm cỏ

Lang thang hết thì
Bao cầu nước chảy
Chân nặng như chì
Cốc tim rỗng đáy

Gặt được tóc bạc
Phơi trong sương đông
Vỡ tan ảo ảnh
Mắt nhìn lòng không…
Nguồn: Đêm Liêu Trai (in chung trong tập Thơ cho hai người), NXB Văn hoá, 1992

Thảo luận cho bài: "Mộng du"