Mồng Hai Tết, Viếng Cô Ký

Tác giả:

Cô ký sao mà đã chết ngay ?
Ô hay, trời chẳng nể ông Tây !
Gái tơ đi lấy làm hai họ,
Năm mới vừa sang được một ngày.
Hàng phố khóc bằng câu đối đỏ
Ông chồng thương đến cái xe tay !
Gớm ghê cho những cô con gái,
Mà vẫn đua nhau lấy các thầy !

Thảo luận cho bài: "Mồng Hai Tết, Viếng Cô Ký"