mộng muôn trùng

Tác giả:

hồn tôi man mác bỗng dưng

vì em rủ mộng muôn trùng tôi đi
nhánh sông quành khúc năm mươi
nửa thân tam muội thọ trì công phu
thấy em tôi bỏ ý tu
ngày mai luyện tạp sa mù cũng cam

Thảo luận cho bài: "mộng muôn trùng"