Mồng năm tháng giêng đi chơi hoạ thơ Lục Phóng Ông

Tác giả:

Thiếu niên tự giải nại xuân sầu,
Việt thạch tiên vi nhiễu chỉ nhu.
Dĩ ước điền viên lưu ngã nhật,
Khước yêu lân khúc thiệu ngô du.
Giang thôn vũ tiểu hoa di lý,
Lãng Bạc yên sơ liễu hệ chu.
Tham hứng bất tri danh liễu vị,
Cơ như thân tại tửu gia lâu.
Lục Phóng Ông tức Lục Du (1125-1210), tự Vụ Quan, hiệu Phóng Ông. Thơ ông có nhiều nét mới, trau chuốt, sâu sắc, tự hình thành một trường phái.

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Mồng năm tháng giêng đi chơi hoạ thơ Lục Phóng Ông"