Mộng thấy hái sen kỳ 1

Tác giả:

Khẩn thúc giáp điệp quần,
Thái liên trạo tiểu đĩnh.
Hồ thuỷ hà xung dung,
Thuỷ trung hữu nhân ảnh.

 

Dịch nghĩa

Buộc chặt váy cánh bướm
Chèo thuyền con hái sen
Nước hồ sao lai láng
Trong nước có bóng người

Thảo luận cho bài: "Mộng thấy hái sen kỳ 1"