Mộng thấy hái sen kỳ 2

Tác giả:

Thái thái Tây Hồ liên,
Hoa thực câu thướng thuyền.
Hoa dĩ tặng sở uý,
Thực dĩ tặng sở liên.

 

Dịch nghĩa

Hái, hái sen Hồ Tây
Hoa và gương sen đều để trên thuyền
Hoa để tặng người mình trọng
Gương để tặng người mình thương

Thảo luận cho bài: "Mộng thấy hái sen kỳ 2"