Mộng thấy hái sen kỳ 3

Tác giả:

Kim thần khứ thái liên,
Nãi ước đông lân nữ.
Bất tri lai bất tri,
Cách hoa văn tiếu ngữ.

 

Dịch nghĩa

Sớm nay đi hái sen
Nên hẹn với cô láng giềng
Chẳng biết đến lúc nào không biết
Cách hoa nghe tiếng cười

Thảo luận cho bài: "Mộng thấy hái sen kỳ 3"