Mộng thấy hái sen kỳ 4

Tác giả:

Cộng tri liên liên hoa,
Thuỳ giả liên liên cán.
Kỳ trung hữu chân ti,
Khiên liên bất khả đoạn.

 

Dịch nghĩa

Mọi người đều biết yêu hoa sen
Nhưng ai là kẻ yêu thân sen
Trong thân cây sen thật có tơ sen
Vương vấn không đứt được

Thảo luận cho bài: "Mộng thấy hái sen kỳ 4"