Một Cõi Người

Tác giả:

Một mảnh trời xanh phủ kẽm gai
Một vầng trăng khuyết lẩn phương đoài
Một ngày những thể thiên thu ấy,
Có phải đây chăng một cõi người?

Thảo luận cho bài: "Một Cõi Người"