Một Nén Hương Tâm

Tác giả:

Im im thâu đêm lại tháng ngày
Bệnh đâu có bệnh lạ lùng thay !
Thuốc thang nghĩ lại chua mà đắng
Ðường mật xem ra ngọt hóa cay
Lắm bệnh bạn bè lui lại ít
Nặng lòng họ mạc hỏi han đầy
Chỉ bền một nén hương tâm nguyện
Thuốc thánh bùa tiên ắt chẳng chầy

Thảo luận cho bài: "Một Nén Hương Tâm"