Một nét Vĩnh Linh

Tác giả:

Mang theo bài học dở
Bom xa nổ ì ầm
Mắt không rời trang vở

Các em đang tìm hiểu
Tim người đập ra sao
Tay theo hình giải phẫu
Phân máu đen, máu đào

Có nhà báo phương xa
Bấm ảnh, lòng sửng sốt
“Việt Nam – trái tim người
Ở đây đập rất tốt”
Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011

Thảo luận cho bài: "Một nét Vĩnh Linh"