Một Ngày Ở Đó

Tác giả:

Hàng ta: mạt vận ta bày
Người giương mắt bé đặt lời bẻ bai!
Lòng ta nào có đơn sai
Người giương mắt bé mỉa mai đủ điều!
Ta về bóng cũng về theo
Chân quen phố lạ giữa chiều ngẩn ngơ

*Chợ trời Huỳnh Thúc Kháng SàiGòn 1976

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Ở Đó"