Một Ngày Tôi Đi Qua

Tác giả:

Một ngày,
tôi đi qua
trại lính ngang nhà,
thấy một lá cờ
với một vòng hoạ
Chung quanh đây,
có ai đâu
đưa tiễn anh về,
buồn tiễn anh về
với lòng đất sâu !

Một ngày,
tôi đi qua
trại lính ngang nhà,
thấy một lá cờ
với một vòng hoạ
Chung quanh đây,
có ai đâu
đưa tiễn anh về,
buồn tiễn anh về
với lòng đất sâu !

Hỏi ra,
mới biết anh là
lính trẻ xa nhà,
chết trận đêm quạ
Hỏi ra,
anh có mẹ già,
anh có mẹ già,
ở tận nơi xạ
Mẹ chẳng kịp về,
đưa tiễn anh đị
Mẹ chẳng kịp về,
đưa tiễn anh đị
Tôi thấy tôi buồn.
Tôi thấy tôi buồn.

Một ngày,
tôi đi qua
trại lính ngang nhà,
thấy một mẹ già
đến tìm con thợ
Hay tin con,
nước mắt tuôn rơị
Mẹ của anh buồn,
với giòng lệ tuôn.
Mẹ của anh buồn,
với giòng lệ tuôn.

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Tôi Đi Qua"