Một Ngày Trăm Năm

Tác giả:

Một ngày trải tới trăm năm
Giầy đinh guốc mộc cùng nằm sánh đôi
Trông nhau núi lở, sông bồi
Trên thân bão nổi, trên môi lửa đầy
Trăm năm thâu lại một ngày
Chật nhà dâu rể. Vui vầy cháu, con
Nội cười răng khuyết, răng còn
Vẫn nghe thần núi Vu Sơn gọi thầm
Một ngày trải tới trăm năm …

Thảo luận cho bài: "Một Ngày Trăm Năm"