Một nửa

Tác giả:

Ngủng ngoẳng rơi
mệt mỏi buổi chiều dài
Em có tiếc
thuở mất còn
nửa chiếc thuyền trôi
Dạ lăng quăng
cuốn
bồi hồi
Nửa trôi ra biển
Nửa
ngồi vùi đây

Thảo luận cho bài: "Một nửa"