Một thoáng làm người

Tác giả:

Chừng như cây chồn gốc
Muốn đổi bóng cho tôi

Để cây được làm người
Làm người trong chốc lát

Mới một thoáng làm người
Cây bỗng đòi bóng lại

– Bão trời ta coi khinh
Bão người không chịu nổi.
12-1998

Nguồn: Thương lượng với thời gian, NXB Hội nhà văn, 2005

Thảo luận cho bài: "Một thoáng làm người"