Một Thoáng Trong Ngày

Tác giả:

Người con gái đó như làn gió
mang cả muà Xuân vỗ cánh bay
tôi ước phải chi mình hóa đá
để tình tôi nặng, cản chân ai !

Trần Vấn Lệ

Thảo luận cho bài: "Một Thoáng Trong Ngày"