Mưa

Tác giả:

Chểnh mảng cùng so sợi vắn dài
Tóc phùn để xõa khói mây bay
Đan đan một mắc chùm tơ rối
Gỡ gỡ trăm nan mối chỉ cài
Cẩn ngọc lòng trời sao trắng trượt
Lưu ly bong bóng hóa trâm cài
Chiều buông chầm chậm, hồn thanh thản
Mưa vẫy ngang thềm ướt mắt ai

06_04_04

Thảo luận cho bài: "Mưa"