Mưa

Tác giả:

Mưa !
Chúng tôi đi bên nhau
Mưa nhẹ rơi trên đầu
Bàn tay chàng ấm áp
Tôi mong đường dài lâu

09/20/2001

Thảo luận cho bài: "Mưa"