Mưa

Tác giả:

Trời mưa từng trận ào ào
Cành quế không rụng, cành đào không phai
Trong mưa thấp thoáng hai người
Một khung nón nhỏ che đôi mái đầu
Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, Nxb Văn học, 1963

Thảo luận cho bài: "Mưa"