Mưa chia cơn

Tác giả:

Nắng nhà em
Mà dông nhà anh
Nửa ấy long lanh
Nửa này áp thấp
Mưa chia cơn
Con nước chia dòng
Mây trắng giăng sông
chiều mống cụt
Xe Thất tinh nghiêng
sao bạc thất tình
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Mưa chia cơn"