Mưa dầm suốt đêm cảm tác

Tác giả:

Tế vũ phi phi dạ bế môn,
Cô đăng minh diệt tiễu vô ngôn,
Thiên biên chinh khách khuê trung phụ,
Hà xứ tương tư bất đoạn hồn!

Thảo luận cho bài: "Mưa dầm suốt đêm cảm tác"