Mưa đêm

Tác giả:

Vì sao hè cách xa em
Trời lại đổ mưa về sáng?
Vì sao em đà đi vắng
Anh còn chịu trận mưa đêm?
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Mưa đêm"