Mưa Đời

Tác giả:

từ tập THƠ

trời mưa thì mặc trời mưa
tôi ngồi tôi nghĩ ngày chưa có Trời
giữa cơn giông tố lên đời
tôi ngồi tôi gọi: ơi ời, trời mưa…
Nguyễn Phước Nguyên

Thảo luận cho bài: "Mưa Đời"