Mưa lạnh tạnh dần, đêm chợt thấy trăng, hoạ thơ Phương Đình

Tác giả:

Vũ nguyệt bất tịnh thì,
Tống chuyển vi hưng thế.
Âm dương tư kỳ xu,
Vãng lai khí tương đệ.
Nam phương dị hàn thử,
Thuấn tức khởi âm nhế.
Cận sơn lăng vũ đa,
Huống nãi thu đông tế.
Nhĩ lai sầu tích lâm,
Tận nhật hàn vân bế.
Tân nguyệt như cố nhân,
Tái địch du bả mệ.
Khởi vũ lộng suy nhan,
Khai tôn triển lương khế.
Phương tri khổ vũ tâm,
Chuyển tác thanh dạ kế.
Hà tất tội vân sư,
Ngô tương tạ chân tể.
Thuỷ điệu hữu di ca,
Hạo ngâm ký cao nghễ.
Bất học Thiếu Lăng ông,
Trượng lê độc thán thế.

 
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Mưa lạnh tạnh dần, đêm chợt thấy trăng, hoạ thơ Phương Đình"