Mưa lớn kỳ 1

Tác giả:

Đại La thành ngoại vũ miên miên,
Tây Nhị giang đầu thuỷ tẩm thiên.
Cam trạch tổng phì thu tảo liệu,
Dư ba ưng cập tuế viên điền.
Xuất môn xứ xứ kham thừa đĩnh,
Bão tráp gia gia tự chướng xuyên.
Hữu ước cố hương nhân thả chí,
Chư quân bất cấp vị kim niên.

Dịch nghĩa

Bên ngoài thành Đại La mưa dai dẳng
Ở đầu sông Nhĩ phía tây nước liền trời
Đầm nước ngọt tràn đầy rong nghễ mùa thu
Sóng thừa quanh năm đầy ruộng vườn
Ra cửa nơi nơi phải đi thuyền
Ôm cái mai nhà nào cũng tựa như muốn ngăn nước sông lên
Có hẹn với quê nhà người hãy đến
Các ông chẳng cần gấp vội gì về năm nay
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Mưa lớn kỳ 1"