Mưa lớn kỳ 2

Tác giả:

Tạc dạ sương nga u giáng cung,
Như hà chi lệ tản mạn không.
Phùng Di nộ phóng giao long đấu,
Khôn trục khuynh tễ thảo mộc cùng.
Dao tương vị thuỳ trung dã tử,
Ỷ lâu hà sự Thiếu Lăng ông.
Thỉnh tương hạ ấp thiên gia khí,
Giá tác vân gian vạn trượng hồng.

Dịch nghĩa

Đêm qua cô gái goá lặng lẽ trong cung cấm
Nước mắt như sông tràn tuôn khắp nẻo
Hà Bá nổi giận để cho loài giao long đánh nhau
Trục đất nghiêng đẩy cỏ cây đến tận cùng
Người trong cánh đồng hoang kia vì ai khua mái chèo
Ông lão Thiếu Lăng việc gì mà đứng tựa lầu
Xin đem khí lực của nghìn nhà nơi thôn ấp
Bắc làm cây cầu vồng muôn trượng giữa khoảng mây trời
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập – tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Mưa lớn kỳ 2"