Mưa mau

Tác giả:

Hẹn cũ của rơi không người nhặt
Tiền lẻ tình quá đát mưa mau.

Thảo luận cho bài: "Mưa mau"