Mưa Ngàn

Tác giả:

Tháng tư, nước lũ, mưa ngàn,

Nước xuôi đem hết lá vàng gửi xuôi .
Đường về: sông ngập, cầu trôi,
Lối sang quê bạn xa xôi quá chừng!
Bao giờ nước rút khỏi rừng,
Cho đò ghé bến, cho sông nối cầu .
Cho hai ta được gần nhau,
Cho trăng đứng bóng, đôi đầu chung mơ!
Dưới đây anh đếm từng gi,
Nhắm đôi mắt, mộng: lúc đò cặp sông… 

Thảo luận cho bài: "Mưa Ngàn"