Mưa nguồn

Tác giả:

Núi vọng phu nỡ lòng em tình phụ
Nước đổ ra sông
ngược lũ mưa nguồn.

Thảo luận cho bài: "Mưa nguồn"