Mưa núi sau

Tác giả:

Độc thắng vũ tiền sắc
Kỳ như vũ hậu sơn
Đạm tình vân tự biệt
Nồng thuý tụ tương ban

Dịch nghĩa

Phía trước núi mưa rất lớn, màu sắc đậm
Rồi mưa đến núi sau.
Mưa tạnh thì mây bay đi chỗ khác
Màu đậm, màu nhạt cùng hoà với nhau.
Nguồn: Nét bút thần, Tân Việt xuất bản, Hà Nội, 1944

Thảo luận cho bài: "Mưa núi sau"