Mưa Sài Gòn

Tác giả:

Sài Gòn, níu chân em nắng chiều
Chợt mưa rơi, mưa rơi vội vã
Em đi trong chiều mưa
Ướt hai vai lạnh câm
Hạt mưa rơi tơi bời
Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !
Chiều mưa, bước chân em về đâu
Bóng em mưa chìm sâu
Sài Gòn ơi ! Sài Gòn ơi !
Đường xưa, ướt mi em ngàn sương
Nhớ chăng em chiều mưa
Sài Gòn vẫn đông vui phố phường
Hàng me xanh, rơi trên vạt áo

Tấn Minh thể hiện

Thảo luận cho bài: "Mưa Sài Gòn"