Mùa thu chơi thuyền

Tác giả:

Nước xuôi nước ngược sóng dâng triều
Thuyền khách chơi thu nọ phải dìu
Chèo vượt bóng trăng nhân lúc hứng
Buồm giong ngọn gió mặc cơn phèo
Phơ phơ đầu bạc ông câu cá
Leo lẻo giòng xanh nước mắt mèo
Le vịt cùng ta như có ý
Ðến đâu thời cũng thấy đi theo
Nguồn: Bạch Vân quốc ngữ thi tập, Nguyễn Quân biên soạn, Nxb Sống Mới, 1974

Thảo luận cho bài: "Mùa thu chơi thuyền"