Mưa thu đất khách

Tác giả:

Mưa mưa mãi, ngày đêm rã rích
Giọt mưa thu, dạ khách đầy vơi
Những ai mặt bể chân giời
Nghe mưa, ai có nhớ nhời nước non?
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con thứ ba, Tản Đà thư cục tùng thư, 1932

Thảo luận cho bài: "Mưa thu đất khách"