Mưa Tuôn Giữa Nguồn

Tác giả:

Thả mình
theo giọt mưa tuôn
Nước xuôi giòng chảy
cội nguồn là đâu

Trăm năm mấy cuộc bể dâu
Lên ghềnh xuống thác
biết bao ngậm ngùi

Rã rời
một kiếp nổi trôi
Triều dâng sóng vỗ
chơi vơi nỗi sầu

Hồn như lại thuở ban đầu
Giọt nào vẩn đục
giọt nào trắng trong …

Ừ thôi con nước xuôi giòng
Ừ thôi ta giọt mưa tuôn giữa nguồn.

 

June 17, 2002

Thảo luận cho bài: "Mưa Tuôn Giữa Nguồn"