Mùa Xuân, Rượu Và Tóc Dài

Tác giả:

TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD Buồn C Major, Nhạc Ngô Minh Trí
Ca Khúc Bán Cổ Điển, và Jazz & Bossa Nova

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân, Rượu Và Tóc Dài"