Mùa Xuân Trên Sông Tô

Tác giả:

Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang
Gió hoang ư là… Gió hoang ơ…hò khoang

Nữ:
Trên dòng sông Tô chàng có đi hội miền trong, hay muốn đi hội miền Đoài
Ta đi du xuân đi mình ơi
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang

Trên dòng Tô, ta đi vòng kinh đô, ta đi ra Tây Hồ, ta ra sông Nhị hà
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang

Nước trôi, mây trôi, nhịp chèo vui
thuyền đan sông như bướm bay
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang
Nước trôi mây trôi, giọng hò lơi
thuyền đan sông như ơ thoi
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang
Nước trong trăng soi ,
Ta đi du xuân, đi mình ơi
Ta đi du xuân, đi mình ơi
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang

Nam:
Trên dòng sông Tô đây có đi hội miền trong, cũng muốn đi hội miền Đoài
Ta đi du xuân mình mình ơi
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang

Trên dòng Tô, ta đi vòng kinh đô, ta đi ra Tây hồ, ta ra sông nhị hà
Gió hoang ư là, gió hoang, gió hoang
Nước trôi, mây trôi, nhịp chèo vui
Thuyền đan sông như bướm bay
Gió hoang

Nước trôi mây trôi, giọng hò lơi, thuyền đan sông như ơ thoi
Gió hoang
Nước trong trăng soi ,
Ta đi du xuân, đi mình ơi
Ta đi du xuân, đi mình ơi
Gió hoang ư là, gió hoang gió hỡi hò khoang

Thảo luận cho bài: "Mùa Xuân Trên Sông Tô"