Mực hoá học

Tác giả:

Mực hoá học
tim lẩn chìm khe chữ
Lệ bạc đầu
thơ muộn tỏ Bích Câu
Lòng lênh đênh lần lạc thuở Bòng đèo
Môi cốm mùi hoa tình gửi.

Thảo luận cho bài: "Mực hoá học"