Mục Nam Quan

Tác giả:

Ai lên ải Bắc ngày xưa ấy
Khóc tiễn cha đi mấy dặm trường
Hôm nay biên giới mùa xuân dậy
Núi trắng hoa mơ cờ đỏ đường…
1957

(Thăm Mục Nam Quan, lại nhớ Nguyễn Trãi ngày xưa tiễn chân cha đi đày qua biên giới)

Nguồn: Thơ Tố Hữu, NXB Giáo dục 2003

Thảo luận cho bài: "Mục Nam Quan"