Mục xuân

Tác giả:

Gõ sừng mục tử lại cô thôn
Bà huyện Thanh Quan

Cặp chiên non
Em chăn đường phố hẹn
Bước mục xuân
Đàn nghé thẹn
tin lành.

Thảo luận cho bài: "Mục xuân"