Mừng Chủ Làm Nhà Mới

Tác giả:

Ông bà ngày trước có gì đâu

Chú thím ngày nay đã lại giàu
Mới biết trời cho không mấy lúc
Lọ là nuôi cá với trồng cau
Nhà gỗ năm gian lợp lá gồi
Trông dòng sông Vị tựa non Côi
Ðầu nhà khanh khách vào làm tổ
Ngồi thấy chim non nó há mồi
Kể chi giàu của lại giàu con
Gái gái trai trai hai cỗ tròn
Bà mới bảy mươi còn thọ nữa
Phúc nhà có dễ chứa tầy non
Chú lại nuôi thầy dạy các em
Một bồ kinh sử, mấy xâu nem
Ðất nào là đất không khoa giáp
Quyết mở đường cho thiên hạ xem.

Thảo luận cho bài: "Mừng Chủ Làm Nhà Mới"