Mừng nghị viên

Tác giả:

Nghị viên há phải việc con con,
Nước có quyền dân, nước mới còn.
Được buổi mở mồm, nên nhức óc,
Dù ai bóp méo, cũng vo tròn.
Thay hai vạn rưởi người ăn nói,
Mở bốn nghìn năm mặt nước non.
Kính chúc duy tân hai chữ mới,
Xin đừng xôi thịt lũ quan hòn.

Nguồn: Nam thi hợp tuyển, Nguyễn Văn Ngọc, NXB Bốn Phương, Hà Nội, 1951

Thảo luận cho bài: "Mừng nghị viên"