Mừng Ông Cử Lấy Vợ Kế

Tác giả:

Một sớm ơn vua chiếm bảng vàng

Lam Kiều lối cũ lại lần sang
Câu văn Hán, Tống hay ghê gớm
Quyển truyện Phan Trần thuộc cháo chan
Gỗ tốt nỡ đem trồng cột giậu
Chim khôn sao khéo đậu nhà quan
Làng nho ai lại hơn ông nhỉ
Có lẽ ông nay sướng nhất làng

Thảo luận cho bài: "Mừng Ông Cử Lấy Vợ Kế"