Mừng ông lang

Tác giả:

Làm thuốc như ông cũng có tài
Thực là chăm chỉ lại lanh trai.
Phen này mồ mả nhà ta phát:
Thi cử, hai con đỗ cả hai!

Thảo luận cho bài: "Mừng ông lang"