Mừng Ông Lang

Tác giả:

Làm thuốc như ông cũng có tài
Thực là chăm chỉ lại lanh trai
Phen này mồ mã nhà ta phát
Thi cử, hai con đỗ cả hai

Thảo luận cho bài: "Mừng Ông Lang"