Mười bài thơ Tết – Lao động

Tác giả:

Nghĩ tới anh em phải choáng đầu
Tết ai, nào phải Tết mình đâu ?
Kiếm cơm năm suốt mười hai tháng
Bán sức ngày vừa ít chục xu
Con đói vì khô hai vú sữa
Thân còm than cực mấy phen xâu
Tết hoài, Tết huỷ vui gì há ?
Pháo láng giềng kêu tởm điếc mù.
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Mười bài thơ Tết – Lao động"