Mười bài thơ Tết – Nhà giàu

Tác giả:

Than trách thây ai trẻ với già
Ta vui cái thú sống riêng ta
Xe hơi chen chúc dừng đầy ngõ
Áo gấm vào ra rộn cả nhà
Tiếng chúc tiếng mừng xen tiếng pháo
Câu cười, câu tán lẫn câu ca
Tết như thế mãi vui đâu hết
Sông biển mây rừng chán ngó xa
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Mười bài thơ Tết – Nhà giàu"