Mười bài thơ Tết – Nhà văn

Tác giả:

Tết mới đi qua Tết lại về
Nghe người Tết Tết, khiến mình ghê
Bếp không pháo láo ngoài sân nổ
Bụng trống thơ điên trước cửa đề
Say gượng chén trà mua thú mướn
Ngồi mềm đầu óc bán bài thuê
Tết như thế hử ? Âu không Tết
Bốn bể năm Châu nợ bộn bề.
Nguồn: Ba nhà chí sĩ họ Phan, Đào Văn Hội, Thư Lâm Ấn thư quán, 1957

Thảo luận cho bài: "Mười bài thơ Tết – Nhà văn"